Wikipedia:Wikipedia w publikacjach naukowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie prosimy wpisywać publikacje naukowe (raporty badawcze, inne dokumenty naukowe) poświęcone (wyłącznie lub m.in.) Wikipedii polskojęzycznej.

 1. Analogicznie do strony Wikipedia w mediach, nie wpisujemy drobnych wzmianek lub tekstów zawierających jedynie cytaty pochodzące z Wikipedii[1].
 2. Każda pozycja powinna zawierać link do pełnego tekstu publikacji, w razie braku może być abstrakt. Uzasadnienie w artykule otwarty dostęp.
 3. Mile widziane są informacje szczegółowe, m.in. o licencji[2], ISBN/ISSN.

Lista wymaga weryfikacji. Być może w osobnej tabeli umieścimy teksty o Wikipediach innych niż polskojęzyczna wydane po polsku.

2017[edytuj | edytuj kod]

 1. Wojciech Pędzich, Bariery wzrostu treści w otwartych projektach edukacyjnych na przykładzie Wikipedii, otwartej encyklopedii internetowej, praca magisterska, Gdańsk 2017 (pol.).
 2. Agnieszka Adamiec, Udział polskich i ukraińskich bibliotek akademickich w Wikipedii = Участь польських та українських академічних бібліотек у Вікіпедії [pdf] [w:] Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej”, Lwów , 19 maja 2017 [dostęp 2017-09-20].???
 3. Katarzyna Garwol, Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju [pdf], „Dydaktyka Informatyki”, 12, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 51–56, DOI10.15584/di.2017.12.6, ISSN 2083-3156 (pol.).???
 4. Małgorzata Rychlik, Perspektywy stosowania wskaźników altmetrycznych w ocenie dorobku polskiej humanistyki [w:] E. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce [pdf], Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2017, s. 91–111.

2016[edytuj | edytuj kod]

 1. Rafał M. Socha, Wikipedia w aspekcie krajoznawczym i edukacyjnym [w:] Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa [pdf], Ilona Potocka, Sławoj Tanaś, Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2016, s. 241–251, ISBN 978-83-7005-595-0.
 2. Katarzyna Dorota Kopeć, Otwarty charakter encyklopedii. Wikipedia jako źródło informacji w cyfrowym świecie, „Studia Humanistyczne AGH”, 15 (1), 2016, s. 65–77, ISSN 2084-3364 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 3. Bartosz Atroszko i inni, Relationship between personality and attitudes to Wikipedia [w:] The 5th Electronic International Interdisciplinary Conference, August, 8. – 12. 2016 [online], sierpień 2016.
 4. Ewelina Chrapek, Sebastian Skolik, Aktywności w wirtualnym środowisku pracy – kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw (red.) E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.
 5. Sebastian Skolik, Instytucjonalizacja reguł i automatyzacja działań w projektach Wikimedia, [w:] Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku (red.) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2016.
 6. Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik, Potencjał współpracy instytucji kultury ze środowiskiem wikimediów w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego [pdf], „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, 2 (24), 2016, s. 47–60, DOI10.17512/znpcz.2016.4.2.05.

2015[edytuj | edytuj kod]

 1. Krzysztof Gajewski, Kto się boi Wikipedii?, „Czas Kultury” 2015 nr 2.
 2. Marcin Karlik, Wikipedia 2001-2015 – czternaście lat innowacji w obszarze wolnego dostępu do wiedzy, [w:] Reklama społeczna – między społecznymi problemami a innowacjami (red.) A. Kołodziej-Durnas, Minerwa Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 115–130, ​ISBN 978-83-64277-41-2​.
 3. Sebastian Skolik, Społeczne i organizacyjne aspekty prosumpcji interfejsów na przykładzie użytkowników MediaWiki, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach (red.) Leszek Kiełtyka, Rafał Niedbał, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ​ISBN 978-83-7193-626-5​.
 4. Anna Tereszkiewicz, Błędy językowe i stylistyczne w artykułach angielskiej i polskiej encyklopedii internetowej Wikipedia, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 25 lutego 2015, ISSN 2083-4624 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 5. Teun Lucassen, Jan Maarten Schraagen, Czytelność Wikipedii, „Biuletyn EBIB”, 159, 28 września 2015, s. 1–14, ISSN 1507-7187 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 6. Marcin Fastyn, Rola dopowiedzenia w wyszukiwaniu informacji – na przykładzie bazy iSybislaw oraz polskojęzycznej Wikipedii, „Internetowe repozytorium tekstów slawistycznych”, Abstrakt referatu wygłoszonego na konferencji „Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro”, 8–9 października 2015, Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, 2015 [dostęp 2016-02-22].???, p?
 7. Bartosz Mika, Prosumpcja – niedoszła rewolucja, „Repozytorium Centrum Otwartej Nauki”, depot.ceon.pl, 2015 [dostęp 2016-02-22].
 8. Katarzyna Janczulewicz, Biblioteka Narodowa w międzynarodowej przestrzeni Wikipedii. Analiza zjawiska, „Biuletyn EBIB”, 158, 26 czerwca 2015, s. 1–15, ISSN 1507-7187 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 9. Marcin Roszkowski, Kartoteki nazw osobowych w środowisku sieciowym, „Biuletyn EBIB”, 160, 7 października 2015, s. 1–14, ISSN 1507-7187 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 10. Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan, Sposoby i skuteczność promocji bibliograficznej bazy danych BazTech, „Biuletyn EBIB”, 161, 24 listopada 2015, s. 1–9, ISSN 1507-7187 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 11. Irena Pulak, Nowe trendy w edukacji szkolnej w kontekście rozwoju technologii i mediów cyfrowych – Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce – Numer 2 (36) (2015) – Biblioteka Nauki, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 2 (36), Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, 2015, s. 57–68 [dostęp 2016-02-22].
 12. Andrzej S. Dyszak, O zapisanym słownictwie mniejszości seksualnych, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, 27, 2015, ISSN 0860-8032 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 13. Mariana Petrova, „Huffinizacja” treści medialnych, „Zarządzanie Mediami”, 3 (2), 2015, DOI10.4467/23540214ZM.15.008.4312 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 14. Łukasz Wala, Dezinformacja społeczeństwa realizowana przez media internetowe a jej społeczna akceptacja, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, 18 (1), 2015, s. 115–124, ISSN 1899-2226 [dostęp 2018-04-06].
 15. Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański, Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu [w:] Andrzej Białas (red.), Informatyka w Województwie Śląskim – innowacyjne trendy rozwoju, pr. zb. pod red. Andrzeja Białasa, Katowice: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 2015, ISBN 978-83-63674-15-1.
 16. Piotr Siuda, Kompetencje informatyczne a informacyjne – uczniowie i nauczyciele, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015 [dostęp 2018-04-06].p?
 17. Jolanta Tambor, Stylizacja – pomysł na reaktywację śląszczyzny, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 8, 2015, s. 215–228, DOI10.14746/pss.2015.8.14, ISSN 2084-3011 [dostęp 2016-02-22].
 18. Sebastian Skolik, Adaptacja do wirtualnego środowiska pracy na przykładzie polskojęzycznej Wikipedii, [w:] Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi (red.) A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, E. Robak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.
 19. Sebastian Skolik, Dewiacje i procesy naznaczania w internetowych środowiskach pracy na przykładzie polskojęzycznych projektów Wikimedia, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, red. E. Robak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.
 20. Sebastian Skolik, Etnocentryzm versus kosmopolityzm. Przestrzeń dyskusji w polskiej/polskojęzycznej Wikipedii, [w:] Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
 21. Sebastian Skolik, Profesjonalizacja nieprofesjonalnych pracowników wiedzy na przykładzie polskojęzycznej Wikipedii, B. Pactwa, U. Swadźba, M. Żak (red.) [w:] Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci Władysława Jachera, t. T.1, seria Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 275–288, ISBN 978‑83‑8012-352-6, ISSN 0208‑6336.???
 22. Włodzimierz Lewoniewski, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz, Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii, „Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, Systemy wspomagania organizacji SWO 2015, 2015 [dostęp 2017-02-24] (pol.).1 stycznia
 23. Michał Jankowski-Lorek, Kazimierz Zieliński, Document controversy classification based on the Wikipedia category structure, „Computer Science”, 16 (2), 2015, s. 185, DOI10.7494/csci.2015.16.2.185, ISSN 2300-7036 [dostęp 2017-02-24] (ang.).
 24. Kulig, Agnieszka, Wiedza nie-wyszukana: o Wikipedii w edukacji polonistycznej [w:] Anna Janus-Sitarz i inni (red.), Trudne lekcje języka polskiego: ku rozwiązaniom praktycznym, seria: Edukacja Nauczycielska Polonisty; t. 21, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2015, s. 82–93, ISBN 978-83-242-2691-7.
 25. Teun Lucassen, Jan Maarten Schraagen, Czytelność Wikipedii, „Biuletyn EBIB”, 0 (159), 28 września 2015, s. 1–14, ISSN 1507-7187 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 26. Sławomir Czetwertyński, Institutionalization of form of social information diffusion via the Internet, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, 37, s. 5–16, DOI10.18276/si.2015.37-01 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 27. Marian Bugajski, Kultura języka w Internecie, „Poradnik Językowy” (09), 2015, s. 68–80, ISSN 0551-5343 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 28. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Sebastian Kotuła, Czy „Wikipedia” jest książką sieciową? [pdf], „Folia Bibliologica”, 55, licencja CC-by 4.0, 2015, s. 131, DOI10.17951/fb.2013.55.131, ISSN 2449-8246 [dostęp 2017-11-23] (pol.).???

2014[edytuj | edytuj kod]

 1. Karol Dąbrowski, Szymon Grabarczuk: Prawnicy wśród wikipedystów – portret statystyczny, [w:] „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2014, nr 25 (licencja CC BY-SA 4.0)
 2. Dariusz Jemielniak, Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia, Stanford: Stanford University Press, ​ISBN 978-0-8047-8944-8​.
 3. Spychała, Justyna, Mateusz Adamczyk, and Piotr Turek. „Does the Administrator Community of Polish Wikipedia Shut out New Candidates Because of the Acquaintance Relation?”. International Journal On Advances in Intelligent Systems 7.1 and 2 (2014): 103-112.
 4. Krajewski, Robert, Henryk Rybiński, and Marek Kozłowski. „A Seed Based Method for Dictionary Translation”. Foundations of Intelligent Systems. Springer International Publishing, 2014. 415-424. Używają danych z polskiej Wikipedii
 5. Savary, Agata, Leszek Manicki, and Małgorzata Baron. „Populating a multilingual ontology of proper names from open sources”. Journal of Language Modelling 1.2 (2013): 189-225. Używają danych z polskiej Wikipedii
 6. Sebastian Skolik, Ewolucja struktur społecznych Wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości prosumenckich, [w:] Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?, red. Felicjan Bylok, Urszula Swadźba, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, ​ISBN 978-83-7164-835-9​.
 7. Sebastian Skolik, Uwarunkowania prosumpcji. Studium przypadku rozwoju projektów Fundacji Wikimedia, [w:] Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym (red.) Piotr Siuda i Tomasz Żaglewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, ​ISBN 978-83-63434-33-5​.

2013[edytuj | edytuj kod]

 1. Krzysztof Gajewski, Model komunikacyjny i dynamika autorstwa tekstu typu wiki, w: Literatura w mediach, media w literaturze III. Nowe wizerunki, red. K. Taborska, W. Kuska, Gorzów 2014.
 2. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Szymon Grabarczuk, Wykorzystanie encyklopedii internetowej Wikipedia w orzecznictwie sądów administracyjnych, Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek (red.) [w:] E-administracja. Szanse i zagrożenia [online], (licencja CC BY-SA 3.0 Polska), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, ISBN 978-83-7702-832-2 [dostęp 2017-12-01].???
 3. Dariusz Jemielniak: Życie wirtualnych dzikich: netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, tłum. Wojciech Pędzich, Warszawa, Poltext, ​ISBN 978-83-7561-285-1​.
 4. Pleszczyński A., Die uralten Wurzeln des neuzeitlichen Polenstereotyps bei den Deutschen, oder: Welchen Zusammenhang hatte Hitlers Propaganda mit der Wahrnehmung der Sklawen in Mittelalter, „Res Historica” 2013, nr 36. Autor przywołał w przypisie artykuł z Wikipedii o Piktach.
 5. Sioma M., Polskie samobójstwo, czyli pięćdziesiąt cztery uwagi, pytania, komentarze, refleksje i opinie o książce Piotra Zychowicza, Obłęd ’44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 511, [w:] „Res Historica” 2013, nr 36. Recenzent przywołał artykuł na Wikipedii o operacji Ostra Brama.
 6. Sebastian Skolik, Informacja i spam. Ustanawianie progów encyklopedyczności dla podmiotów opisywanych w polskojęzycznej Wikipedii, [w:] Nowe media i wyzwania współczesności (red.) Marek Sokołowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ​ISBN 978-83-7780-814-6​.
 7. Sebastian Skolik, Od kontrkultury do konformizmu. Ewolucja relacji jednostka – internetowa wspólnota działań na przykładzie Wikipedii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 36, ISSN 1898-5084.
 8. Sebastian Skolik, Społeczność projektów Wikimedia wobec praw autorskich i wolności słowa, [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Prawno-kulturowe aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości (red.) Maria Kalczyńska, Magdalena Majos, Przemysław Malinowski, Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, Opole, ​ISBN 978-83-64056-06-2​.
 9. Sebastian Skolik, Strategie pozyskiwania użytkowników dla internetowych projektów wolnej kultury. Studium przypadku konkursu Wiki Loves Monuments, [w:] Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów (red.) Leszek Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń, ​ISBN 978-83-7285-692-0​.
 10. Sebastian Skolik, Wirtualne witryny i ich zaplecza. Kreowanie i oswajanie przestrzeni Wikipedii, [w:] Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu (red.) Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ​ISBN 978-83-7338-935-9​.
 11. Tomasz Staś, Możliwości wykorzystania kodów dwuwymiarowych w dostępie do informacji za pomocą urządzeń mobilnych, „Studia Ekonomiczne”, 157, 2013, s. 108–122, ISSN 2083-8611 [dostęp 2017-09-20] (pol.).

2012[edytuj | edytuj kod]

 1. Karol Dąbrowski, Szymon Grabarczuk: 223 orzeczenia z Wikipedią. Wykorzystanie internetowej encyklopedii Wikipedia w uzasadnieniach wyroków sądów polskich, [w:] Rozprawy z zakresu nauk prawnych, t. 3, wyd. Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej na zlecenie WSEiP w Kielcach, Kielce 2012, ISSN 2082-1549.
 2. Bartosz Poluszyński. Strategie tłumaczeniowe stosowane podczas przekładu nazw własnych. Na przykładzie wybranych polsko-angielskich artykułów z Wikipedii – analiza jakościowa i ilościowa. „Języki obce w szkole”. 4, s. 42–50, 2012 (pol.). [zarchiwizowane z adresu]. 
 3. Sebastian Skolik, Między kulturą hakerską a instytucjami kultury i nauki. Ramy kreowania kapitału intelektualnego w projektach Fundacji Wikimedia, „Management”, Vol.16, nr 1, ISSN 1429-9321.
 4. Sebastian Skolik, Partnership and Leadership as Main Relantionship in Wikimedia Projects, [w:] Human Resource Management and Corporate Competitiveness (red.) Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö, ​ISBN 978-963-269-327-9​.
 5. Małgorzata Laskowska, Wikipedia w edukacji (referat) [w:] Konferencja Naukowa „Teologia – media – edukacja. W 20-lecie Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa , 25 października 2012.???

2011[edytuj | edytuj kod]

 1. Henryk Rutkowski, Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego, „Przegląd Historyczny” 2011, t. 52, zesz. 2. o Jerzym Gaczyńskim, formułowanych wobec niego zarzutach o fałszerstwa i o tym, jak jego biogram został z Wikipedii usunięty.
 2. Joanna Nucińska, Wykorzystanie projektów Wikimedia Foundation do pracy dydaktycznej ze studentami, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom 2, WSH Kielce, 2011, ​ISBN 978-83-89274-65-6​.
 3. Sebastian Skolik, Plan i żywioł jako przeciwstawne strategie organizowania wiedzy w przestrzeni Wikipedii, [w:] Narzędzia informatyczne w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, red. Leszek Kiełtyka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, ISSN 0860-5017.
 4. Sebastian Skolik, Typologia nieformalnych ról społecznych w Wikipedii, [w:] Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej, red. nauk. Helena Kościelniak, WWZPCz, Częstochowa 2011, ISSN 2083-1560.
 5. Sebastian Skolik, Kreowanie oraz kontrola wizerunku internetowej encyklopedii – Wikipedii w mediach lokalnych i globalnych, [w:] Nowe kierunki, metody, techniki w zarządzaniu i marketingu (red.) Arnold Pabian, WWZPCz, Częstochowa, ​ISBN 978-83-61118-43-5​.

2010[edytuj | edytuj kod]

 1. Michał Danielewicz, Wikipedia – socjologiczny reportaż z miejsca zdarzeń, [w:] „Studia socjologiczne” 2010, nr 2 (197).
 2. Marlena Jankowska, Autorstwo „zbiorowe” na przykładzie Wikipedii, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, zeszyt 4 (110) Kraków 2010, ISSN 0137-236X.
 3. Sebastian Skolik, Społeczne mechanizmy kontroli własności intelektualnej utworów publikowanych na wolnych licencjach, [w:] „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami”, red. Arnold Pabian, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, ​ISBN 978-83-61118-61-9​.
 4. Sebastian Skolik, Rola zaufania i komunikacji w procesie nadawania uprawnień w internetowej encyklopedii – Wikipedii, [w:] „Humanizacja w procesie zarządzania”, red. Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, ​ISBN 978-83-7193-464-3​.
 5. Anna Tereszkiewicz, Genre analysis of online encyclopedias. The case of Wikipedia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, ​ISBN 978-83-233-2813-1​.
 6. Sebastian Skolik, Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów, [w:] „Nowe media. Miedzy tradycjonalizmem a kulturą popularną”', red. Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ​ISBN 978-83-7611-838-3​.
 7. Gerard de Melo, Gerhard Weikum, MENTA: inducing multilingual taxonomies from wikipedia, [w:] „Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and knowledge management”. ACM, 2010.
 8. Szymański, Julian. Mining relations between wikipedia categories., [w:] Networked Digital Technologies. Springer Berlin Heidelberg, 2010. 248-255.

2009[edytuj | edytuj kod]

 1. Tomasz Ganicz, Mechanizmy kontroli jakości Wikipedii – czyli jak pół-anarchiczna społeczność może skutecznie zastąpić radę redakcyjną, „EBIB” nr 1/2009 (101), link.
 2. Bartosz Kosiński, Wikipedia a sprawa romska, „Dialog-Pheniben” 2009, nr 9.
 3. Kamila Kulawinek, Marek Małolepszy, Wykorzystanie portali społecznościowych w edukacji, publikacja w bazie PITWIN (link).
 4. Patryk Michalski, O projekcie szkolnym w polskiej Wikipedii. Czy Wikipedia – internetowa encyklopedia, którą każdy może edytować, może być przydatna w szkolnym nauczaniu?, „EBIB”, nr 1/2009 (101), link.
 5. Sebastian Skolik, Przywódca jako węzeł sieci komunikacyjnej w projektach zadaniowych Wikipedii, [w:] Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, ​ISBN 978-83-7193-435-3​.
 6. Sebastian Skolik, Wikipedia jako scena walki politycznej: strategie politycznych ataków oraz obrony przed upolitycznieniem projektu, [w:] Media a komunikowanie polityczne, red. Marek Sokołowski, Toruń: Adam Marszałek, 2009, ​ISBN 978-83-7611-377-7​.
 7. R. Stefański, Wolność dla demokracji, czy demokracja dla wolności?, [w:] W poszukiwaniu modelu demokratycznego, red. S. Zyborowicz, Toruń 2009. Autor odwołał się do Wikipedii, analizując pojęcie „wolności”.
 8. Wikipedia jako internetowe dobro wspólne – studium przypadku, [w:] Justyna Hofmokl, Internet jako dobro wspólne, Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, 2009, ​ISBN 978-83-60807-95-8​.
 9. Stanisław Żurek, Sebastian Skolik, Pochwała amatora. Rozwój polskiej Wikipedii w latach 2004–2008 na tle profesjonalnej encyklopedii PWN, „EBIB” nr 1/2009 (101), link.

2008[edytuj | edytuj kod]

 1. Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, red. J. Woźnicki, Warszawa 2008, s. 149 – podrozdział „Web 2.0 – Wspólnota Sieci”.
 2. Michał Danielewicz, Nowe modele zaangażowania społecznego na przykładzie społeczności wikipedystów, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, czerwiec 2008, plik pdf.
 3. Łukasz Gołębiewski, Śmierć książki, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008. sporo wzmianek o Wikipedii, praca na cc-by-nc
 4. Sebastian Skolik, Organizacyjne aspekty tworzenia baz wiedzy w otwartych projektach Fundacji Wikimedia, [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Warszawa: Difin, 2008, ​ISBN 978-83-7251-882-8(w kilku referatach w przypisach podane były strony Wikipedii).
 5. Sebastian Skolik, Społeczne tworzenie Wikipedii. Perspektywa aktywnego uczestnika projektu, [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. Marek Sokołowski, Toruń: Adam Marszałek, 2008, ​ISBN 978-83-7611-058-5​.
 6. Anna Tereszkiewicz, Wikipedia jako encyklopedia – analiza ankiety, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, tom 125 (2008) (w j.ang.), plik pdf.
 7. Don Tapscott, Anthony D. Wiliams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

2007[edytuj | edytuj kod]

 1. Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 76. Autor sięgnął do angielskiej Wikipedii definiując pojęcie „demokracji liberalnej”.
 2. Julian Madej, Wolność i wiedza: Aksjonormatywny wymiar Wikipedii, praca magisterska, czerwiec 2007.
 3. Anna Maj, Konstruktywizm społeczny jako ideologia społeczeństwa sieciowego, „Netlore”, nr 3-4, wrzesień 2007, link.
 4. Przemysław Podulka, Globalne zasoby wiedzy na przykładzie Wikipedii, „Technika, Informatyka, Edukacja”, 2007, t. 8.
 5. Sebastian Skolik, Społeczne problemy organizacji pracy i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie internetowej encyklopedii – polskojęzycznej „Wikipedii”, [w:] Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór, Poznań: WSzKiZ, 2007, ​ISBN 978-83-88018-53-4​.
 6. Studenckie Koło Naukowe eBiznesu SGH, red. Rafał Krzyżaniak, Raport. Web 2.0 w Polsce. Stan obecny. Perspektywy rozwoju. Oczekiwania Internautów, marzec 2007, plik pdf.
 7. Anna Tereszkiewicz, Błędy językowe i stylistyczne w artykułach angielskiej i polskiej encyklopedii internetowej Wikipedia, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, tom 124 (2007) (w j.ang.) plik pdf.

2006[edytuj | edytuj kod]

 1. Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Wikipedia – pospolite ruszenie encyklopedystów. Największa encyklopedia na świecie, „EBIB”, nr 3/2006 (73), link.
 2. Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006, s. 58–60.
 3. Anna Tereszkiewicz, Analiza gatunkowa encyklopedii internetowej Wikipedia, „Bulletin de la Société Polonaise De Linguistique”, fasc. LXII, s. 105–115, link.
 4. Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, red. Jacek Kurczewski, Warszawa: Trio, 2006, s. 14–15.
 5. Joanna Wrycza, Wikipedia – hipertekstowa sieć wiedzy czy przyszłość galaktyki Gutenberga?, [w:] Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, red. Marek Sokołowski, Olsztyn: Algraf, 2006, ​ISBN 83-915484-5-7​.

2005[edytuj | edytuj kod]

 1. Sebastian Skolik, Społeczne problemy gromadzenia wiedzy w organizacji sieciowej na przykładzie projektów fundacji Wikimedia. [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, Częstochowa 2005, ​ISBN 83-88469-83-5​.

2004[edytuj | edytuj kod]

 1. Piotr Spigiel, Wikipedia – wolna encyklopedia Motywacja do uczestnictwa w projekcie, Wikipedia jako grupa społeczna, praca licencjacka, 2004, link.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Baza publikacji powołujących się na informacje z Wikipedii też byłaby ciekawa, ale ze względu na inny charakter kwerendy zostałaby na pewno przedstawiona na osobnej stronie.
 2. Autorom zaleca się skorzystanie z CC BY, ew. CC BY-SA, silnie odradza się CC ND i CC NC-ND. Zob. Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu do wiedzy po dziesięciu latach: ustawienie domyślne – otwartość. budapestopenaccessinitiative.org. [dostęp 2014-07-02].